Regulamin

Start / Regulamin

Regulamin świadczenia usług dietetycznych

Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu pracownia-dietetyczna.pl/rezerwacja-wizyt/ prowadzonego przez Pracownia Dietetyczna Anna Ogły z siedzibą w Sobótce, ul. Augustianów 11, 55-050 Sobótka, NIP 881 120 60 53
Kontakt ze sklepem

 • Adres Sprzedawcy: ul. Augustianów 11, 55-050 Sobótka
 • Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@pracownia-dietetyczna.pl
 • Numer telefonu Sprzedawcy: +48 507 58 57 11

§ 1 Definicje

 1. Sprzedawca – Anna Ogły prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Dietetyczna Anna Ogły z siedzibą w Sobótce, ul. Augustianów 11, 55-505 Sobótka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 881 120 60 53.
 2. Dietetyk – Anna Ogły świadcząca usługi dietetyczne za pośrednictwem sklepu, zwana inaczej Sprzedającym (lub Sprzedawcą)
 3. Sklep – sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem pracownia-dietetyczna.pl/rezerwacja-wizyt/
 4. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu.
 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z przedsiębiorcą w ramach Sklepu umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Klient przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG;
 7. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego;
 8. Produkt cyfrowy – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
 9. Umowa sprzedaży – umowa zawierana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość na produkty i usługi świadczone przez Sklep.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego sprzedaż usług drogą elektroniczną oraz produktów cyfrowych wymienionych w § 3 Regulaminu.
 2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego.
  Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu;
  • standardowy system operacyjny;
  • standardowa przeglądarka internetowa;
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
  1. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
  2. Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

§ 3 Produkty i usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca w ramach Sklepu oferuje:
  • wizyty on-line – obejmujący wizytę online wraz z przeprowadzeniem wywiadu żywieniowego
  • wizyty stacjonarne (rezerwacja wizyt)
  • indywidualny jadłospis – obejmujący wizytę online (wraz z przeprowadzeniem wywiadu żywieniowego) oraz produkt elektroniczny dostosowany do indywidualnych potrzeb Kupującego zawierający określoną dzienną wartość kaloryczną obejmującą listę zakupów, listę składników potrzebnych do przygotowania posiłków, określenie sposobu przygotowania posiłków.
  • ebooki o tematyce dietetycznej;
  • webinary – obejmujące dostęp (link) do grupowego spotkania online, podczas którego Dietetyk omawia temat przedstawiony w opisie produktu.
  • dostępy do nagrań z webinarów – obejmujące dostęp (link) do nagrania z webinaru prowadzonego przez Dietetyka w przeszłości,
  • gotowy jadłospis – produkt elektroniczny niedostosowany indywidualnie, zawierający określoną dzienną wartość kaloryczną, obejmujący listę zakupów, listę składników potrzebnych do przygotowania posiłków, określenie sposobu przygotowania posiłków;
 2. Zakupy w Sklepie można dokonywać bez konieczności rejestracji konta. Niezbędne jest jednak podanie danych osobowych identyfikujących Kupującego koniecznych do realizacji zamówienia tj.adres mailowy. Osoby, które wyrażą na drodze zamówienia w polu „Uwagi do zamówienia” chęć otrzymania faktury zobowiązane są do podania danych osobowych niezbędnych do wystawienia faktury
 3. W przypadku zakupu indywidualnego jadłospisu:
  • Konsultacje z Dietetykiem odbywają się stacjonarnie lub online (serwis meet.google.com lub rozmowa telefoniczna) o wyznaczonej godzinie ustalonej uprzednio z Kupującym;
  • Brak kontaktu Kupującego w ciągu 24 h poprzedzających godzinę umówionej konsultacji stacjonarnej lub online skutkuje brakiem zwrotu opłaty oraz uznaje się, iż usługa została wykonana w całości.
  • Istnieje możliwość przesunięcia terminu konsultacji stacjonarnej lub online na inny dogodny dla obydwu stron termin;
  • Po konsultacji online, w terminie do 10 dni roboczych Dietetyk przesyła na adres mailowy Kupującego ułożony indywidualny plan żywieniowy (PDF) i zalecenia co do stosowania planu żywieniowego.
  • W cenie zakupu możliwa jest 1 korekta w danym planie żywieniowym.

§ 4 Zasady składania zamówienia

 1. W celu zakupu w Sklepie, Kupujący musi podjąć następujące kroki: dodać produkt lub usługę do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoważny)
 2. Następnie po akceptacji regulaminu (zaznaczenie checkboxa) oraz kliknięciu w przycisk „Zamawiam” i następnie po wybraniu metody płatności (PayU) i przyciśnięciu „Przejdź do płatności” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę operatora płatności celem dokonania zapłaty za wybrany produkt lub usługę lub dokonuje płatności na konto wskazane przez Sprzedającego
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowa o dostarczenie treści cyfrowych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mailowy podany w formularzu zamówienia.
 4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych (PLN).
 5. Każdy zakup dokumentowany jest paragonem lub fakturą.

§ 5 Zasady płatności i dostawy

 1. Sprzedawca przewiduje następujące formy płatności:
  • Przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy: 70114020040000310282014623
  • Przelew online lub kartą płatniczą za pośrednictwem PayU
  1. W przypadku przelewu tradycyjnego, wpłatę należy dokonać w pełnej kwocie w terminie 2 dni od momentu potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w tym terminie, zamówienie jest traktowane jako anulowane.
  2. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF.
  3. Dostawa kupionego produktu cyfrowego następuje na adres mailowy Kupującego wskazany w procesie składania zamówienia.
  4. W przypadku zakupu produktów cyfrowych (ebooki, gotowe jadłospisy, nagrania z webinarów) Kupujący wyraża zgodę na dostarczenie produktu cyfrowego i tym samym spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co skutkuje brakiem możliwości odstąpienia od Umowy.

§ 6 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć produkt lub usługę wolną od wad.
 2. Jeżeli zakupiony produkt lub usługa posiada wadę fizyczną lub prawną, Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji (rękojmia za wady).
 3. Reklamacje można składać pisemnie, drogą elektroniczną na adres mailowy: kontakt@pracownia-dietetyczna.pl, lub przy wykorzystaniu wzoru formularza stanowiącego załącznik do ustawy o prawach konsumenta.
 4. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, datę wystąpienia przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, żądanie, numer rachunku bankowego Kupującego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sklep zwróci poniesione przez Kupującego koszty.
 5. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej złożenia za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. W przypadku, gdy reklamacja jest niekompletna, Sklep wystąpi do Kupującego o jej uzupełnienie.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem lub Klientem może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy zawartej drogą elektroniczną bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór dostępny jest jako załącznik do ustawy o prawach konsumenta. Skorzystanie z formularza o odstąpieniu od umowy nie jest obowiązkowe.
 3. Bieg terminu dla skutecznego złożenia odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy zawartej na odległość, tj. od momentu zawarcia umowy określonej w § 4. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Kupującego oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Skutkiem odstąpienia od Umowy jest:
  • uznanie jej za niezawartą;
  • Sprzedawca zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez Kupującego płatności;
  • zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z dodatkowymi kosztami.
 5. Odstąpienie od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem jest jadłospis przygotowany w celu zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb żywieniowych i zdrowotnych Kupującego (art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta).
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów o dostarczanie produktu cyfrowego, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do rezerwacji wizyty stacjonarnej lub on-line, która nie została odwołana lub przełożona zgodnie z terminem wskazanym w § 3, punkt 3 i po poinformowaniu Go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8 Prawa autorskie

 1. Materiały udostępniane w Sklepie, w tym gotowe oraz indywidualnie sporządzane jadłospisy, jak również wygląd i treści publikowane na nim stanowią własność Sprzedającego i są objęte ochroną wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Kupujący może korzystać z zakupionych usług i produktów wyłącznie na użytek własny (prywatny) związany bezpośrednio z celem dla jakiego dokonał zakupu.
 3. Kupujący nie jest upoważniony do kopiowania i rozpowszechniania materiałów, w tym gotowych i indywidualnych jadłospisów lub zaleceń dietetycznych bez wyraźnej zgody Sprzedawcy.

§ 9 Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://pracownia-dietetyczna.pl/polityka-prywatnosci/

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedający wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Kupujący ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą;
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  1. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, można znaleźć na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl
  2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma ta służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Umowy na usługi dietetyczne zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn m.in. zmiany warunków świadczenia usług lub zmiany przepisów prawa, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedający informuje na stronie Sklepu na co najmniej 7 dni przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
 3. Na wypadek, gdyby niektóre postanowienia niniejszego Regulaminu okazały się nieważne, bezskuteczne lub uznane zostały za klauzule niedozwolone, wówczas nie powoduje to nieważności całego Regulaminu, a w miejsce niedozwolonych postanowień zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy.
 4. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Kupujących, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 5. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego prawa Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.11.2022 roku.

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close